Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau

Darrera actualització: 24/5/2023 08:51 h.

Per acord de ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic, i  la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de lluita contra el frau, 

El 23 de febrer de 2023 es va aprovar, també per acord de ple,  l’actualització del Sistema d’Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic, el Pla de Mesures Antifrau 2023 i es va donar compte del balanç d’execució del Pla de Mesures Antifrau 2022. 

El Sistema d’Integritat Institucional integra els instruments en matèria de bon govern que la Diputació tenia incorporats al seu funcionament ordinari en compliment de la legislació vigent en matèria de transparència i, per altra banda, els instruments i accions derivats dels nous requeriments de l’actual marc normatiu europeu –especialment el Reglament (EU) Euratom, 2020/2092, relatiu a la protecció del pressupost de la Unió i el Reglament (EU) 2021/241, que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)– i estatal, en la regulació del sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En el seu conjunt, el Sistema d’integritat Institucional es composa d’onze instruments, vertebrats entorn del Pla de Mesures Antifrau (PMA), que és l’instrument nuclear del Sistema i que s’estructura entorn dels quatre elements i accions clau del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

ACCIONS DE PREVENCIÓ

1. Pla de Mesures Antifrau

És l’element nuclear del Sistema d’Integritat Institucional de la Diputació i l’instrument mitjançant el qual es despleguen i s’hauran d’implementar les accions que s’hi preveuen.

El Pla de mesures Antifrau (PMA) segueix les previsions de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Pla de Mesures Antifrau estructura les accions antifrau de manera proporcionada i entorn de quatre elements clau de l’anomenat cicle antifrau, que són: la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució.

2. Compromís ferm contra el frau

Es tracta de la declaració institucional al més alt nivell aprovada per unanimitat del ple de la Diputació de Barcelona, el 24 de febrer de 2022, per la que la corporació assumeix el compromís de lluita contra el frau i el compliment de les normes jurídiques i ètiques, i els principis d’integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa en l’exercici de les seves funcions.

3. Segregació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament

A la Diputació de Barcelona les funcions i responsabilitats en matèria de gestió, control i pagament  ja estan separades entre: centre gestor, Secretaria, Intervenció i Tresoreria i es formalitzen mitjançant sistemes digitals que delimiten les possibles accions de cada actor.

Paral·lelament, en el marc del Pla de Mesures Antifrau,  s’estableix la necessitat de definir els circuits específics, definits per la Coordinació d’Estratègia Corporativa i  Concertació Local per a la gestió dels fons.

4. Prevenció i gestió de Conflictes d'interès

En l’àmbit de la prevenció i gestió de conflictes d’interessos el Sistema d’Integritat Institucional contempla diverses accions:

  • Publicació de l’agenda d’electes i personal directiu les reunions amb grups d'interès.
  • Declaració de béns patrimonials i activitats. 
  • La determinació del model i implantació de la declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI).
  • Establiment d’un procediment per a la implantació de les DACI.
  • Revisió del model i el procediment de les Declaracions d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI) en aplicació de l’Ordre HFP 55/2023. 

5. Mecanisme d'avaluació del risc de frau

La Diputació de Barcelona disposa d’una metodologia d’avaluació de riscos ètics i de frau. L’Avaluació dedica especial atenció als àmbits de contractació, subvencions, convenis, organització i gestió de persones i gestió econòmica i patrimonial.

El Pla de Mesures Antifrau incorpora l’estudi, priorització i implementació progressiva de les possibles millores identificades a partir del mapa de riscos.

6. Formació i conscienciació

La Diputació de Barcelona ha realitzat, promogut i col·laborat, els darrers anys, en múltiples accions de formació i conscienciació a l’entorn de la transparència, el bon govern, l’ètica pública, la integritat institucional o la compliance pública; entre altres temes relacionats.

Es reforça aquest àmbit mitjançant el disseny d'accions formatives i de conscienciació, adreçades a tots els nivells de la corporació i ens del sector públic, que tractaran els diferents instruments del Sistema d’Integritat Institucional i elements del Pla de Mesures Antifrau.

7. Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia

La Diputació de Barcelona disposa dels instruments següents: 

L'òrgan de garantia que disposa la Diputació de Barcelona és la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional. 

A data 23 de març de 2020 per decret de Presidència núm. 2894, es va aprovar l’actualització de la composició i el règim de funcionament de la Comissió i la creació dels dos Comitès directius que en depenen:

ACCIONS DE DETECCIÓ

8. Bústia d'alertes

Actualment la Diputació de Barcelona compta amb la Bústia de Bon Govern que haurà de ser adaptada i refosa amb la bústia d’alertadors que resulti de l’aplicació de la Directiva 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin de les infraccions del Dret de la Unió.

A través de la Bústia de Bon Govern es reben queixes o informacions relatives a ètica pública i integritat en l’actuació de la Diputació que són escoltades i ateses.

La Diputació haurà de posar en funcionament una bústia confidencial d’alertes, que suposarà dotar-se d’una unitat responsable de la seva gestió que gaudeixi de les condicions (independència orgànica i funcional; sistemes informàtics segregats, marc jurídic, etc.) i dels recursos (equip especialitzat) necessaris per desenvolupar la seva activitat d’acord a les previsions legals i experiències existents.

Es preveu treballar coordinadament amb institucions com el Consorci Administració Oberta de Catalunya i l’Oficina Antifrau de Catalunya, per poder comptar amb les solucions tecnològiques i jurídiques més adequades per a la implantació i manteniment d’aquest instrument del Sistema.
En aquest sentit, el Pla de Mesures Antifrau preveu les accions procedents per a la posada en funcionament de la bústia confidencial d’alertes o del sistema intern d’informació, amb l’objectiu de donar compliment a la Llei de transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, per a la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

9. Senyals d'alerta (banderes vermelles)

La Diputació de Barcelona té definit un sistema d’indicadors o banderes vermelles en el qual s’identifiquen senyals d’alarma, pistes o indicis de possible frau i que aporta informació respecte si una determinada àrea d'activitat necessita atenció extra per descartar o, si fos el cas, confirmar, un frau potencial.
El Pla de Mesures Antifrau incorpora la identificació de possibles fons de dades i el desenvolupament de les explotacions de dades corresponents per poder informar les banderes vermelles prioritzades.

ACCIONS DE CORRECCIÓ

10. Gestió dels casos sospitosos de frau

La Diputació disposa d’un procediment per gestionar les alertes externes i/o internes i la detecció de casos sospitosos de frau, en el qual es preveuen les actuacions a realitzar en cada cas i els àmbits responsables de realitzar-les.

En coherència, s’estableix retirar, quan així es determini en el marc del procediment, els projectes amb finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) potencialment afectats, ja sigui de forma total o parcial, segons correspongui.

El Pla de Mesures Antifrau incorpora la validació, aprovació formal, implantació i seguiment d’aquest procediment.

ACCIONS DE PERSECUCIÓ

11. Gestió de presumptes casos de frau

La Diputació de Barcelona, en el seu funcionament ordinari, realitza totes les accions previstes per la llei per tal de, eventualment, perseguir els casos de frau que es poguessin detectar.
No obstant això, la Diputació de Barcelona disposa d’un procediment per gestionar els casos sospitosos de frau, amb la identificació de les actuacions a realitzar davant l’existència de frau, segons correspongui en cada cas:
• Comunicar a l’entitat decisora / executora.
• Denunciar davant el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), als responsables del Programa o Convocatòria pública i/o a l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).
• Inici d’informació reservada / expedient disciplinari.
• Denúncia davant la fiscalia i els tribunals competents.

El Pla de Mesures Antifrau incorpora la validació, aprovació formal, implantació i seguiment d’aquest procediment de gestió de casos sospitosos de frau.